מדיניות פרטיות

הסכם תנאי שימוש ומדיניות פרטיות - מיניטו miniTO

התנאים בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אנו חברת מיניטו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בישומון של “miniTO” לשליטה על מערכת האזעקה שלך מהטלפון החכם ו\או מכל מכשיר אחר הנתמך על ידי היישום, להלן "היִישּׂוּמוֹן" או "אפליקציה" ,כל שימוש ביִישּׂוּמוֹן על ידי המשתמש , להלן: "המשתמש" או "המשתמשים" או "אתה" ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

על ידי המשך שימוש באתר ו/או בִישּׂוּמוֹן, אתה מסכים לכל תנאי כתב ויתור זה.

תנאי השימוש ביִישּׂוּמוֹן עשויים להשתנות מעת לעת. בעת השימוש ביִישּׂוּמוֹן, תנאי השימוש הקובעים הם התנאים העדכניים המפורסמים באותה העת באתר חברת מיניטו. באחריות המשתמש לעקוב אחר השינויים בתנאי השימוש. השימוש ביישומון מהווה הסכמה לתנאי השימוש ויוכל במידת הצורך לשמש ראיה והתחייבות לפעול לפיו.

אנא קרא בעיון את התנאים טרם השימוש ביישום. בעצם התחברותך ו\או התקנת היִישּׂוּמוֹן ו\או רישום, כניסה, שימוש בישומון, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים ב-"מדיניות הפרטיות" של החברה המופיעים להלן "התנאים" אתה מסכים כי כמשתמש ביישום - הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין חברת מיניטו לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש בישומון ובנוסף הנך מתחייב להסיר ולמחוק את היִישּׂוּמוֹן מהמכשיר הנייד שלך, באופן מידי גם כן.

היִישּׂוּמוֹן  (אפליקציה): תפעול האפליקציה להלן ה"יִישּׂוּמוֹן", לרבות שליחת פקודות וקבלת עדכונים באמצעות היִישּׂוּמוֹן דורשים חיבור אינטרנטי אלחוטי (Wi-Fi)  או חיבור אינטרנטי סלולארי של המכשיר באמצעותו מופעלת היִישּׂוּמוֹן. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם בינך לבין ספק התקשורת הסלולארית שלך ולתשלומים החלים עליך על-פיו. ככל שלא קיימת רשת אינטרנט בביתך או בכל אתר שבו מותקנת מערכת האזעקה שלך, אתה נדרש להתקין רשת אינטרנט טרם התקנת היִישּׂוּמוֹן ומתאם היִישּׂוּמוֹן, כדי לאפשר את השימוש בה. כל העלויות הנלוות לתפעול היִישּׂוּמוֹן והמתאם הנדרש לשם הפעלתה (דוגמת עלויות מידע סלולארי, עלויות התקנת רשת אינטרנט אלחוטית וכיו”ב) הנגרמות כתוצאה משימושך בשירות, הינם באחריותך הבלעדית ועל חשבונך.

השימוש ביִישּׂוּמוֹן כרוך בתשלום. ההתקנה הראשונית כוללת 12 חודשי שימוש ללא תוספת תשלום, ולאחר תם תקופת השימוש של 12 החודשים הראשונים, המשתמש ביִישּׂוּמוֹן יצטרך ליצור קשר עם חברת מיניטו ולהסדיר את התשלום עבור השימוש ביִישּׂוּמוֹן כדי שהשירות ימשיך לפעול.

אם לאחר 12 חודשים לא יוסדר התשלום עבור השימוש ביִישּׂוּמוֹן, יופסק השירות לאותו מנוי ולכל

המשתמשים הרשומים לאותה מערכת אזעקה, עד שיוסדר התשלום. מיניטו רשאית בכל עת לשנות את תנאי התשלום עבור השימוש ביִישּׂוּמוֹן, ובלבד שתודיע על כך מראש לפחות 30 יום. ההודעה תהא באמצעות משלוח מסרון למספר הטלפון שאליו הורד היִישּׂוּמוֹן, או בהודעה שתופיע עם פתיחת היִישּׂוּמוֹן או במשלוח אימייל שאיתו נרשם המנוי או בכל דרך סבירה אחרת.

זמינות האפליקציה: זמינות ופונקציונאליות היִישּׂוּמוֹן והשירותים הניתנים במסגרתו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, אספקת חשמל, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום ליִישּׂוּמוֹן ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהיִישּׂוּמוֹן והשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי היִישּׂוּמוֹן והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של היִישּׂוּמוֹן לפעול או להיות נגישה, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות חשמל, הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’) וכן בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך. היה ותידרש תחזוקה ליִישּׂוּמוֹן באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.

הפסקת פעילות האפליקציה וסיום התנאים: החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע או זמני את גישת המשתמש ליִישּׂוּמוֹן ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות היִישּׂוּמוֹן, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות היִישּׂוּמוֹן. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף “כללי” ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

שינויים באפליקציה: החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ביִישּׂוּמוֹן תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת היִישּׂוּמוֹן ו/או התכנים. הנך מסכים כי החברה אינה אחראית על טעויות או תקלות שעלולות להתרחש בקשר עם ביצוע שינויים כאלה.

לחברה אין חובה לספק עדכונים, שדרוגים או גרסאות חדשות של היִישּׂוּמוֹן תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש ביִישּׂוּמוֹן, אנא צור איתנו קשר באמצעות היִישּׂוּמוֹן ו/או האתר.

הנך מסכים כי תנאי שירות אלו (המשתנים מעת לעת) יחולו על כל הגרסאות ו/או התוכנות המעודכנות. ככל שאינך מסכים לתנאים המעודכנים או לחלק מהם עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף ביִישּׂוּמוֹן.

היִישּׂוּמוֹן עשוי להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, סַמְלִילים (לוגואים) , צַלְמִיות (אייקונים), תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ­ממשק המשתמש וחווית המשתמש בכלל(ה-“look and feel”) של היִישּׂוּמוֹן, אלגוריתמים, ממשקים, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים ביִישּׂוּמוֹן או דרכם (להלן - "התכנים") כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות מיניטו ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש ביִישּׂוּמוֹן ובתכנים הינו באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה, כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד היִישּׂוּמוֹן, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, ביִישּׂוּמוֹן או בשירותים הניתנים באמצעותם ו/או כל נזק אשר עשוי להיגרם למערכת האזעקה, לטלפון החכם ו/או כל מכשיר חשמלי אחר כתוצאה משימוש בשירותים. לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע ביִישּׂוּמוֹן.

מיניטו אינה מתארת את מוצריה ככאלה שאינם ניתנים לעקיפה, או שימנעו פריצה, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שיספקו התרעה מספקת או הגנה

המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש  כתוצאה מכל גורם חיצוני או גורם אחר בלתי תלוי.

למיניטו לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

 

חשבון משתמש: על מנת להשתמש ביִישּׂוּמוֹן עליך ליצור חשבון משתמש. חשבון המשתמש יכלול את כל המידע שאותו תמסור או תתבקש למסור לחברה באמצעות טופס הרישום המופיע ביִישּׂוּמוֹן, לפני התחלת תהליך ההרשמה ופתיחת החשבון, יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו.

עליך לספק מידע מלא, מדויק ונכון על מנת ליצור חשבון והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך.

החשבון מוגן בסיסמא ואתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לקבוע ולעדכן את שם המשתמש וסיסמת הכניסה, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. היה וסברנו, בתום לב, כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך הנך חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

אינך רשאי להעביר או להאציל את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה. החברה לא תהא אחראית לכל אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מחוסר יכולתך לעמוד בתנאים אלה או משימוש בלתי מורשה בסיסמתך או בחשבונך, או עקב פריצת אבטחה. במקרים האמורים, יתכן כי תחויב בנזקים שנגרמו לחברה או לאחרים.

אם ברצונך לשנות סיסמה, לרבות במקרה של חשש מפני פריצה לחשבונך, או לשחזר סיסמה, תוכל לעשות זאת באמצעות היִישּׂוּמוֹן בלבד. אם ברצונך לשחזר סיסמה, תוכל לעשות זאת באמצעות היִישּׂוּמוֹן בלבד.

פניות בנושאים הקשורים ליִישּׂוּמוֹן אפשר לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של מיניטו info@minitolab.com

המשתמש רשאי להפסיק את השימוש שלו בשירות בכל עת ומכל סיבה ואינו מחויב להודיע על כך לחברה. אם ברצונך למחוק את חשבון המשתמש תוכל לעשות כן באמצעות היִישּׂוּמוֹן, או לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובתנו המופיעה לעיל. מחיקת חשבון המשתמש תבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, מרגע מחיקת החשבון לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון. שים לב: מחיקת החשבון עשויה לגרום לאבדן תכנים ונתונים (לרבות יומן האירועים) והחברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

הודעות והתראות: היִישּׂוּמוֹן כוללת הודעות PUSH הדרושות לתפקוד היִישּׂוּמוֹן. הודעות יישלחו אליך, בין היתר, אך לא רק- במקרים הבאים: עדכון מצב מערכת האזעקה, הפעלת המערכת, כיבוי המערכת, אזעקות, הודעה על דרישה לתשלום דמי שימוש.

שימושים אסורים: פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש ביִישּׂוּמוֹן. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש ביִישּׂוּמוֹן ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, שאינה הולמת את מטרת השימוש ביִישּׂוּמוֹן, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש ביִישּׂוּמוֹן ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהיִישּׂוּמוֹן כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני, כהגדרתו של מונח זה להלן), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס ליִישּׂוּמוֹן ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת היִישּׂוּמוֹן או השרתים או הרשתות המאחסנות את היִישּׂוּמוֹן, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, ביִישּׂוּמוֹן או באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות היִישּׂוּמוֹן או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית היִישּׂוּמוֹן; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה ליִישּׂוּמוֹן, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה ביִישּׂוּמוֹן; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או ביִישּׂוּמוֹן או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהיִישּׂוּמוֹן ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה ליִישּׂוּמוֹן; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים לכל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר ליִישּׂוּמוֹן או לתכנים, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להעביר או להמחות את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו, אפילו באופן זמני; (טז) להעתיק בדרך כלשהי מידע המפורסם ביִישּׂוּמוֹן, למעט לשימוש האישי ו/או

(יז) להפר אי אלו מהתנאים.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים: קישורים מסוימים המופיעים ביִישּׂוּמוֹן מאפשרים למשתמשים לעזוב את היִישּׂוּמוֹן ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים אלה והשירותים המקושרים אליהם אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

החברה שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. כמו כן, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים אלה או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

 

הצהרת אחריות : מיניטו מספקת שירות שליטה וקבלת הודעות על מערכות אזעקה.

חברת מיניטו רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ועל ידי המשך שימוש ביישום אתה מקבל עליך את כל תנאים חדשים כפי שהם עשויים לחול מעת לעת.

השירותים והיישום ניתנים "כמו שהם". במידה המרבית המותרת בחוק, חברת מיניטו , ומפיצי מוצריה מתנערים מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות כוללת בנוגע לאי-הפרה, לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. מיניטו לא מתחייבת על התוכן שבשירותים. בנוסף, מיניטו   מתנערת מכל אחריות כי (א) השירותים או יישום יתאים לדרישות שלך או יהיה זמין כל הזמן, ללא הפרעה, במועד, מאובטח, או נטול שגיאות; (ב) הנתונים שניתן לקבל מן השימוש בשירותים או היישום יהיו יעילים, מדויקים, או אמינים; (ג) שאיכות השירותים או יישום עונה על הציפיות שלך; או כי (ד) כל טעות או פגמים בשירותים או היישום יתוקן.

מדיניות פרטיות: החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו משתמשים ביִישּׂוּמוֹן. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות של היִישּׂוּמוֹן המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה, והמופיעה להלן. הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות. אם בכוונתך להיכנס ו/או להתחבר ו/או להשתמש ביִישּׂוּמוֹן, עליך לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותתעדכן בה מעת לעת.

 

הגבלת אחריות: מיניטו מתנערת מפורשות מכל חבות לכל פעולה שתגרם לך כתוצאה משימוש של השירותים או היישומים. אתה יכול להשתמש וליהנות מהשירותים באחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מגישה ושימוש של שירות או יישום.

מיניטו אינה אחראית כלפיך או כל אחד אחר לצורך: (א) כל אובדן שימוש, נתונים, מוניטין או רווחים, בין אם לאו הנראה לעין; ו- (ב), ולנזקים מיוחדים, מקריים, עקיף, תוצאתי או נזק ענישתי כלשהו (גם אם מיניטו הייתה מיודעת על האפשרות של נזקים אלו), לרבות אלה (ג) כתוצאה מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם או לא צפוי מראש, (ד) על בסיס כל תיאוריה של חבות, לרבות הפרת חוזה או אחריות, רשלנות או פעולה נזיקית אחרת, או (ה) הנובעים כל טענה אחרת הנובעת מתוך או בקשר עם השימוש או הגישה שלך לשירותי או יישום. אין באמור הגבלות של תנאים אלה או כולל אחריות מיניטו עבור רשלנות רבתי, עבור שלנו (או של עובדינו) מכוונת התנהגות בלתי הולמת, או מוות או פגיעה גופנית. בשום מקרה חברת מיניטו לא תהיה אחראית כלפי צד כלשהו בשל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי, לרבות, אך לא רק, לאובדן רווחים ו/או נזק פיזי הנובע מהשימוש בתוכנה זו והתיעוד שלה, גם אם מיניטו יודעה בדבר האפשרות של נזק כזה.

רישיון שימוש וזכויות קניין רוחני: היִישּׂוּמוֹן והתכנים בו, והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד – “הקניין הרוחני“) הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. החברה רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל. בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר ושאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש ביִישּׂוּמוֹן, בתכנים ובשירותים הקשורים ביִישּׂוּמוֹן על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך באופן שאינו מסחרי, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת ביִישּׂוּמוֹן וזו ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין. היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי היִישּׂוּמוֹן (להלן – “פידבק“), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק. המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

 

סימני מסחר ושמות מסחריים: הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם היִישּׂוּמוֹן או השירותים הניתנים במסגרתה (להלן – “סימני המסחר של החברה“) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע ביִישּׂוּמוֹן שייכים לבעליהם (להלן – “סימני מסחר של צדדים שלישיים“). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים ביִישּׂוּמוֹן (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

תוכן גולשים

ייתכן והיִישּׂוּמוֹן יאפשר לך להעלות אליו ו/או לחלוק עם משתמשים נוספים של היִישּׂוּמוֹן או עם החברה מידע, תמונות, הודעות בנוגע לשירותים הניתנים ביִישּׂוּמוֹן ופניות לשירות הטכני (“תוכן גולשים“). תוכן הגולשים עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים כגון עיצובים, אנימציות, יצירות ספרותיות, טקסטים, איורים, תמונות, דעות, חוות דעת, מצגות וכל מידע קנייני אחר. אנא ודא כי שימושך ביִישּׂוּמוֹן מכבד את הזכויות הקנייניות (לרבות זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות) של בעלי תוכן הגולשים אותו העלית ליִישּׂוּמוֹן. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, עלות או הוצאה העלולים להיגרם לך כתוצאה מהעלאת תוכן גולשים או בקשר להעלאה כאמור. הנך מסכים ומאשר כי אתה נושא באחריות בלעדית לתוכן גולשים שאתה מעלה באמצעות השימוש ביִישּׂוּמוֹן ולהשלכות השימוש בתוכן זה על ידי החברה ועל ידי צדדים שלישיים.

בעת שאתה מעלה ליִישּׂוּמוֹן תוכן גולשים עליך להקפיד שתוכן גולשים זה יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באמצעות שימוש בפלטפורמה ו/או ביִישּׂוּמוֹן את תוכן המשתמשים הבא:

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר והעתקת ו/או הפצת תמונות שאינן ברשותך;

כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;

כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;

כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;

כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, אלים או פוגע ברגשות הציבור;

כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;

נוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, ה”שימושים האסורים” המפורטים לעיל, בסעיף 5, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תוכן הגולשים.

לחברה אין כל חובה לבחון, לשנות או לנטר תוכן גולשים. יחד עם זאת, מיניטו רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את תוכן הגולשים לפני ואחרי פרסומו באמצעות היִישּׂוּמוֹן, לסרב להציג באמצעות היִישּׂוּמוֹן תוכן גולשים, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן גולשים אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ביִישּׂוּמוֹן, במשתמשי היִישּׂוּמוֹן, בחברה או במי מטעמה, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתה המלא של מיניטו. במקרה זה, מיניטו תהיה רשאית גם למנוע ממך להעלות ולהציג באמצעות  היִישּׂוּמוֹן תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין ואינן מחייבות אותה לנטר את תוכן הגולשים אשר זמין ביִישּׂוּמוֹן.

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.