כתב אחריות

מיניטו אינה מתארת את מוצריה ככאלה שאינם ניתנים לעקיפה, או שימנעו פריצה, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שיספקו התרעה מספקת או הגנה

המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתוחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש  כתוצאה מכל גורם חיצוני או גורם אחר בלתי תלוי.

למיניטו לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.