מערכת אזעקה אלחוטית 

מדריך למשתמש POWERMAX PRO 28

תפריט המשתמש

שינויים הניתנים לביצוע ע"י המשתמש

הערה: למרות שקביעות המשתמש הן באחריותך,

תוכל לבקש מהמתקין שלך לבצע אותן עבורך, כמו כן

אתה עצמך צריך לתכנת את קודי המשתמש, שאותם

תרצה בוודאי לשמור בסודיות גמורה.

קביעות המשתמש הן (במידה והמתקין נתן הרשאה להן):

* נטרול אזורים:

בחירת האזורים אשר ינוטרלו

מייד (כשהמערכת עדיין כבויה) ואשר יישארו

מנוטרלים למשך תקופת ההפעלה הבאה.

* סקירת האזורים המנוטרלים:

"הצגת נטרול" -

המערכת מציגה בזה אחר זה את מספריהם

ושמותיהם של האזורים המנוטרלים באותה עת.

* שחזור רשימת הנטרול הקודמת:

"שחזור נטרול" - החזרה לתוקף של רשימת הנטרול

הקודמת שהושעתה אוטומטית לאחר הפעלת

המערכת וכיבויה (אבל נשמרה בזיכרון למקרה

שהמשתמש יבחר לעשות בה שימוש חוזר).

הערה: שחזור נטרול קיים רק בתפריט ללא

חלוקה לתתי מערכות.

* תכנות ארבעה מספרי הטלפון (*):

קביעת ארבעה מספרי טלפון שאליהם המערכת תדווח

על אירועים שהוגדרו מראש ע"י המתקין.

* שינוי קודי משתמש (*):

קביעת קוד עבורך ועד 7

קודים נוספים עבור משתמשים נוספים במערכת.

קודים מס' 5 עד 8 הם קודים של משתמשים

שלגביהם קיים פיקוח כניסה (ראה פרק 2 ,סעיף

"הפעלת מלאה עם פיקוח כניסה" לפרטים

נוספים).

* לימוד שלטי כיס (*):

לימוד הפאורמקס פרו לזהות את הקוד של כל אחד מהשלטים כדי שהוא יוכל להגיב לפקודות הנשלחות ממנו.

* לימוד תגי קירבה (*):

לימוד הפאורמקס פרו לזהות את הקוד של כל אחד מהשלטים כדי שהוא יוכל להגיב להצגת תג הקירבה.

* בחירת אפשרויות קול (*):

בחירה בין פעולה עם הודעות קוליות ברמקול לבין פעולה ללא הודעות קוליות.

* אפשרות הפעלה אוטומטית (*):

הפעלה או נטרול אוטומטיים בזמן המוגדר מראש.

הערה: לא מתאפשרת גישה לתפריט זה כשתתי

מערכות מופעל.

* קביעת זמן הפעלה אוטומטית

בחירת זמן ההפעלה האוטומטית מערכות מופעל.

הערה: לא מתאפשרת גישה לתפריט זה כשתתי

* צליל הפעלה חיצוני (*) -

קביעה אם יישמע / לא יישמע צליל דריכה חיצוני קצר של הסירנה עם הפעלה וכיבוי של המערכת ע"י שלט כיס. כל

האפשרויות תקפות עבור סירנה אלחוטית. עבור

סירנה מחווטת, התייחס לאפשרויות "צליל דריכה

חלש", "צליל דריכה בינוני" ו"צליל דריכה חזק"

כאל "צליל דריכה מופעל".

* כיוון השעון ותצורת הזמן*:

כוונון שעון המערכת כך שיראה את הזמן הנכון בתצורה הנכונה.

* כיוון התאריך ותצורת התאריך*:

כוונון התאריכון הפנימי של המערכת כך שיראה את

התאריך הנכון בתצורה הנכונה.

* תזמון פעולות לפי זמן*:

התחלה/הפסקה של הפעילות המתוזמנת של התקנים.

מכך נובע שאם תיכנס לתפריט *קביעות המסומנות בכוכבית נגישות למשתמש הבכיר בלבד.

המשתמש באמצעות קוד משתמש רגיל, תקבל

גישה רק לשלוש הקביעות הראשונות ברשימה

(הנוגעות לנטרול אזורים).

כניסה לתפריט המשתמש

האיור הבא מתאר את תפריט המשתמש (כאשר כל

האזורים / תתי מערכות מאובטחים) גם בשביל

המערכת הרגילה וגם בשביל המערכת התומכת

בתתי מערכות.

הקש בכפתורים הנדרשים ממך להקיש. התוצאה

של כל פעולה מופיע בתצוגה מתחת לפעולה.

  • Google Play - White Circle

©2018 by miniTO.